งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
Alumni Relations Section

ประวัติความเป็นมา

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า "Alumni Relations Section" ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ประสานงานกับศิษย์เก่าเพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนา มหาวิทยาลัย ระดมทุนและศักยภาพจากศิษย์เก่าเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการรวบรวม ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของศิษย์เก่า และผลงานของมหาวิทยาลัยไปยังศิษย์เก่าซึ่งภารกิจรับผิดชอบด้านการประสานงานกับศิษย์เก่า การสร้างเครือข่ายสมาชิก การให้บริการข้อมูลข่าวสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า และด้านการฝึกอบรมและพัฒนาศิษย์เก่า

ปรัชญา

ติดอาวุธทางปัญญา คือให้การศึกษาและวิชาชีวิต

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการให้บริการ สร้างโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีวิตแก่นักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

พันธกิจ

1. มุ่งส่งเสริม พัฒนา เพิ่มคุณภาพนักศึกษา และบัณฑิต ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา หรือกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหน่วยงานอื่นๆเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษา 3. มุ่งบริการและพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิตและบุคลิกภาพ โดยดำรงค์ไว้ซึ่งอัตลักษณ์แม่โจ้ 4. ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย กับศิษย์เก่า หน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งภายในและต่างประเทศ